ONVERDRAAGZAME TOLERANTIE          TOLÉRANCE INTOLERABLE       INTOLERABLE TOLERANCE

Politiek - Politique - Politics

A) buiten België / en dehors de Belgique / outside of Belgium 

? Waarom zich moeien met de buitenlandse politiek . Pourquoi interférer avec la politique étrangère . Why interfere with foreign policy ?

! België heeft zelf nog heel veel te vegen voor eigen deur . La Belgique elle-même a beaucoup à balayer pour sa propre porte . Belgium itself has a lot to sweep for its own door !

 In feite moet je egoïstisch zijn om je eigen landgenoot te negeren . En fait, vous devez être égoïste pour ignorer votre propre compatriote . In fact, you must be selfish to ignore your own compatriot

Wat en wanneer presteerde U iets? . What and when did you perform something? . Comment et quand avez-vous effectué quelque chose?

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

 

 

 

 Politiek - Politique - Politics

B) De Belgische politiek <> La politique Belge

Wat en wanneer presteerde U iets? . What and when did you perform something? . Comment et quand avez-vous effectué quelque chose?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

 

C) gezegden / les énonciations

Op nr 1 (meest voorkomende soort) <> Au n ° 1 (type le plus commun)

was uw voor-ouder in de politiek? ja? waarom ben jij dan nu nog nodig in de politiek?  <> était votre ancêtre-parent dans la politique? oui? allors, pourquoi êtes-vous encore besoin dans la politique? = ons kent ons / nous connaît nous schurftige op staatsgeld terende parasiet  - (= betrekkelijk afgesloten clubje mensen dat onderling de zaken regelt.) <> parasite de la gale, vivre avec l'argent de l'État  - (= groupe de personnes, relativement fermé, pour arranger les choses entre eux.)

 

Op nr 2 : Eén van de enige nationale partijen <> Au n ° 2 :  l'une des seules parties nationales
aktief in heel België ° active dans toute la Belgique

TWEETALIG-BILINGUE

1  ( we might give it a chance )    PVDA     -     PTB

                (Partij van de Arbeid van België , Parti du Travail de Belgique) ,

                                       https://pvda.be/                      http://ptb.be/

is een marxistische politieke partij in België die ijvert voor een socialistische maatschappij.

              est un parti politique marxiste en Belgique qui prône une société socialiste.

          (misschien geven we deze een kans -  nous pourrions leur donner une chance)

 

Op nr 3 : een nieuwkomer ? <> Au n ° 3 : un nouveau venu ?

 

Op nr 4 : die vuil smerige ZWARTEN die onder de oorlog heulden met die vuil smerige Duitsers.